עודכן מסלול הטבה 36א - מופ"ת - מו"פ בתעשיית הייצור. מעתה גם חברות המסווגות כחברות מהתעשייה העילית (ואשר עומדות בקריטריונים) יוכלו להגיש בקשה לתמיכה במסלול מופ"ת.
חברה המבקשת תמיכה במסלול זה צריכה להיות תאגיד תעשייתי, שהתאגד במדינת ישראל, אשר מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה ייצור תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי, וייצור כלי טייס), וכמו כן עונה על שני התנאים הבאים:
 1. מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות משלושה עובדים.
 2. מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים.
עד עכשיו המסלול היה פתוח לחברות מתחומי התעשייה המסורתית, המעורבת-מסורתית והמעורבת עילית. המסלול מאפשר לכלל מפעלי תעשיית הייצור העומדים בקריטריונים תנאים מועדפים המתאימים לצרכיהם, לצורך יישום תכניות לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות.
המסלול מציע תנאים משופרים במיוחד לחברות קטנות ובינוניות בראשית דרכן במו"פ המייצרות את מוצריהן בארץ על מנת להקל עליהן את קבלת ההחלטה האסטרטגית לכניסה לביצוע תכניות מחקר ופיתוח. הקריטריונים לאישור תכניות מותאמים במיוחד לחברות המשויכות למסלול.
 
מסלול מופ"ת - מו"פ בתעשיית הייצור - נועד לסיוע לתעשיית הייצור, המתקשה להתמודד עם התחרות הגלובלית הגוברת והולכת. כדי למנוע קיפאון ונסיגה בתחומי תעשיית הייצור, רשות החדשנות מספקת תמריצים שהותאמו במיוחד לצורכי תעשייה זו במטרה לעודד חדשנות במגזר זה.
 
מטרת המסלול היא לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית באמצעות ביצוע תכניות מו"פ, שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים או פיתוח ושיפור תהליכי ייצור במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.
 
במקור המסלול היה מיועד רק לחברות בתעשיית הייצור, בתחומי הטכנולוגיה המסורתית או הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות) וגם בתחומי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות). כעת הורחבה היריעה ולמסלול זה רשאיות לגשת גם חברות בתחומי הייצור בטכנולוגיה עילית (תרופות, מחשבים מכשור אלקטרוני ורפואי וייצור כלי טייס).
 
​החברות שנמצאות זכאיות לתמיכה מקבלות תמיכה בשיעור של 30% - 50% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו, תוספת של 10% לתיקי מו"פ באזור פיתוח א', תוספת של10% אם לפחות 30% מהתקציב המאושר של הפרוייקט יבוצע במכון מחקר תעשייתי מוכר (מכון המתכות הישראלי, מרכז הפלסטיקה והגומי, מכון הקרמיקה והסיליקטים, מיג"ל).

ברשות החדשנות גם מבטיחים 
הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות (בנוסף להוצאות המוכרות בדרך כלל לתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כמו למשל:
 • הוצאה לפיתוח תבניות, שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקל
 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 שקל
 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגראלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 שקל
 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התוכנית.
בנוסף, חברות תעשיית ייצור קטנות ובינוניות (לא כולל חברות בתעשיית ייצור העילית) זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות (בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים במסמך הנחיות ונהלים למסלול הטבה מס 36א - מופת):
 • פטור מחובת תשלום תמלוגים.
 • שיעור התמיכה בתכניות מו"פ שיאושרו יועמד על 50% מן התקציב המאושר.
 • לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3% 
החברות שמבקשות תמיכה צריכות לעמוד במספר דרישות:
 • חובת רישום ודיווח הוצאות המו"פ של החברה לרשות החדשנות.
 • יכולת להעמיד מימון משלים ל- 100% של התקציב המאושר.
 • דיווח לרשות החדשנות על שינוי מהותי בפעילות המחקר, מבנה החברה או בבעלות על הידע.
 • תשלום תמלוגים במידה והמיזם נושא רווחים, בהתאם להוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם למסלול מופ"ת (למעט חברות הפטורות מתשלום תמלוגים).
 • שימור הידע והקניין הרוחני של המיזם בישראל. היה ובעלי המיזם יבקשו להעביר את הקניין הרוחני לחו"ל, יהיה עליהם לקבל את אישור רשות החדשנות מראש ולשלם למדינה חלק יחסי של התמורה, בהתאם להוראות חוק המו"פ והחדשנות.
 
רשות החדשנות תבחן את הבקשות ותקבל החלטה על בסיס קריטריונים אלה:
 • החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את התיק, ובכלל זה היותה משמעותית ביחס לחדשנות הטכנולוגית הקיימת בחברה.
 • התשואה העודפת הצפויה למשק.
 • הפוטנציאל העסקי הגלום בתיק ובכלל זה מידת התחרותיות של המוצר בשוק היעד ופוטנציאל החברה להגיע לשוק היעד.
 • רמת הסיכון הטכנולוגי/הסיכון ההנדסי הטמונים בפיתוח המוצר.
 • היקף הייצור המתוכנן במדינת ישראל ושיעור הערך המוסף בישראל.
 • היכולות הטכנולוגיות של החברה והיערכותה לביצוע התכנית.

חברות תעשייה עילית יוכלו לקבל תמיכה במסלול מופ"ת לתעשיות ייצור